Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Luonnonmukainen tuotanto - Luomu

Luonnonmukainen tuotanto on kokonaisvaltainen tilanhoidon ja elintarvikkeiden tuotantojärjestelmä. Siinä yhdistyvät ympäristön kannalta parhaat käytännöt, pitkälle kehittynyt biologinen monimuotoisuus, luonnonvarojen säästäminen, eläinten hyvinvointia koskevien tiukkojen standardien soveltaminen ja tuotanto, jossa otetaan huomioon tiettyjen kuluttajien mieltymys luonnollisista aineksista luonnollisin menetelmin tuotettuihin tuotteisiin. Luonnonmukaisen eläintuotannon tavoitteena on tuottaa korkealaatuisia tuotteita huomioiden eläinten hyvinvointi ja lajikohtaiset käyttäytymistarpeet. Tavoitteena on myös vastata kuluttajien kysyntään tuotteilla, joiden valmistusmenetelmät eivät ole haitallisia ympäristölle, ihmisten ja kasvien terveydelle tai eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille. Eläintuotanto on tärkeä osa luonnonmukaista maatilakokonaisuutta. Luonnonmukaista eläintuotantoa ei voi harjoittaa ilman yhteyttä luonnonmukaisessa viljelyksessä olevaan peltoalaan, jonne eläinten tuottama lanta voidaan levittää. Luonnonmukaista eläintuotantoa harjoittavan tuotantoyksikön koko pelto-alan tulee olla luonnonmukaisessa tuotannossa tai siirtymässä siihen. Eläinten lukumäärä on suhteutettava käytettävissä olevaan pinta-alaan. Näin vältytään liialliselta laiduntamiselta ja karjanlannan levitys voi tapahtua mahdollisimman vähin ympäristövaikutuksin.

Luomu - järjestelmä

Luomutuotannon tarkastuksia tehdään pääosin kasvukauden aikana. Kasvukaudella tarkastetaan kasvustojen kuntoa ja rikkakasvitilannetta sekä viljelykierron toteutumista. Eläintilojen syys- ja talvitarkastuksilla tarkastetaan olosuhteita: tilavaatimukset, makuupaikkojen kuivitus, eläinten puhtaus, ruokintapaikkojen riittävyys, juomaveden vapaa saanti sekä eläinten ulkoiluvaatimuksen noudattaminen. Luomussa vaaditut neliövaatimukset pitää täyttyä eläinlajikohtaisesti koko sisäruokintakauden ajan.

Rahoitettu Suomen valtion tuella