Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Lisäinformaatiota tiloilta jäljitettävyyteen

Laatuvastuu antaa lisäinformaatiota jäljitettävyyteen. Tilat ovat pääosin sopimustiloja. Järjestelmässä seurataan tilan luokitusta aktiivisesti ja reaaliaikaisesti. Poikkeamiin reagoidaan. Esimerkiksi, jos sikatila ei täytä kansallisen tason ehtoja, laskee pitopaikan luokka perustasolle pois Sikavan kansallisesta tasosta. Lihatalot tietävät, mihin lihaeriin on kultakin tilalta toimitettu eläimiä. Mahdollisen poikkeamaan tilalla voidaan puuttua ja niihin tuote-eriin / lopputuotteisiin voidaan kohdistaa takaisinveto, joihin on liharaaka-aineena käytetty poikkeamatilan liharaaka-ainetta.

Rahoitettu Suomen valtion tuella